skin delicious

Algemene voorwaarden Skindelicious

 1. Algemeen

Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen Skindelicious en een cliënt waarop Skindelicious deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 1.  Inspanningen Skindelicious

Skindelicious zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Skindelicious zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan Skindelicious. Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag Skindelicious hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Wanneer de client te laat op een afspraak bij Skindelicious aanwezig is, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan Skindelicious de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer Skindelicious later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door Skindelicious worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal Skindelicious dit uiterlijk 24 uut van tevoren aan de client melden.

 1. Betaling

Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van Skindelicious. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client bij Skindelicious vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.Na de behandeling dient de client de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Vita4life, zoals vermeldt op de factuur.

 1. Persoonsgegevens & privacy

Bij het eerste bezoek aan Skindelicious zal een intake worden afgenomen waarbij de Beauty specialste u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door Skindelicous volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en zullen niet verkocht of

verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.

 1. Geheimhouding

Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is de Beauty specialiste verplicht tot geheimhouding. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen  indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Beauty specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Skindelicous is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan de Beauty specialiste . Skindelicious is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Skindelicious geeft geen garantie op producten wanneer:

De cliënt andere producten dan de door de Beauty specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. Er wordt geen geld terug gegeven maar de client kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

 1. Beschadiging & diefstal

Wanneer een client schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft Skindelicious het recht om een schadevergoeding te eisen van de client. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

 1. Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de client deze klacht zo spoedig mogelijk , uiterlijk binnen  5 dagen schriftelijk en aangetekend melden aan Skindelicious. Skindelicious dient daarna  binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Er zal door Skindelicious altijd naar een goede, reeele oplossing gezocht worden, wanneer een klacht gegrond is, zal Skindelicious de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat behandeling zinloos is geworden. Indien Skindelicious en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de wetgever of mediator.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Skindelicious en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Skindelicious
Hof der Kolommen 15
3823 EC Amerfoort